پیشنهاد همکاری به توسعه سرمایه دنیا

منو سطح آخر (شماره شش)

گرچه به دنیای سرمایه تعلق داریم، ولی پیش از آن به مردم می‌اندیشیم...

Although we belong to the world of capital, we think of people before ...

Nonegar
Error
Whoops, looks like something went wrong.