ارتباط مستقیم با مدیریت

منو سطح آخر (شماره چهار)

گرچه به دنیای سرمایه تعلق داریم، ولی پیش از آن به مردم می‌اندیشیم...

Although we belong to the world of capital, we think of people before ...

Nonegar